Toxicity of boron to the duckweed Spirodella polyrrhixa